موعد انجام اظهارنامه مالیاتی 98 <div style="border-top: none; border-right: none; border-left: none; border-image: initial; border-bottom: 1pt solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0in 1pt;"> <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; border: none; padding: 0in;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">همانطور که می دانید فصل بهار و اوایل فصل تابستان موعد </span><a href="http://alomaliat.ir/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/" title="اظهارنامه مالیاتی 98"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اظهارنامه مالیاتی 98</span></strong></a><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">می باشد و کسب و کار های مختلف می توانند در این بازه زمانی نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی 98 خود اقدام نمایند. شما نیز در صورتی که مالک یکی از انواع کسب و کار های مشمول مالیات می باشید می توانید نسبت به تکمیل و ارسال </span><a href="http://alomaliat.ir/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/" title="اظهارنامه مالیاتی 98"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اظهارنامه مالیاتی 98</span></strong></a><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">خود در فاصله زمانی بهار تا 15 ام تیرماه اقدام نمایید.</span></p> </div>

اظهارنامه مالیاتی 98 چیست <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">در فصل بهار و تابستان هر سال بحث داغی به پا می شود که با نام اظهارنامه مالیاتی شناخته می شود در سال 98 نیز این بحث به قوت خود باقی است و مدیران کسب و کار ها تلاش می کنند تا با تکمیل و ارسال </span><a href="http://alomaliat.ir/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/" title="اظهارنامه مالیاتی 98"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اظهارنامه مالیاتی 98</span></strong></a><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مربوط به کسب و کار خود به دولت در راستای رسیدن به اهداف خود کمک کنند. شما نیز در صورتی که کسب و کاری دارید می توانید با ارائه </span><a href="http://alomaliat.ir/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/" title="اظهارنامه مالیاتی 98"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">اظهارنامه مالیاتی 98</span></strong></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"> خود دولت را در رسیدن به اهداف خود همراهی نمایید.</span></p>